US & Canada East Coast

Days Tour code Description Quality
US East Coast 5 Days Tour 5 EC5D New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls ★★
New England 6-Day Tour 6 BOAE6 Boston, Rhode Island, Acadia National Park, Portland ★★
US East Coast 6 Days Tour 6 EC6D New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Boston ★★
New England Tour 6 BOAE6 Boston, Cape Cod, Rhode island, Acadia National Park, Portland ★★
Chicago, Toronto & Niagara Falls 6 Day Tour 6 AP6CC Chicago, Toronto & Niagara Falls ★★
US & Canada East Coast 6 Days Tour 6 ECAN6D New York, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Quebec City, Boston ★★
7 Days East Coast Happy Shopping Deluxe Tour 7 EC7DS Boston, Niagara Falls, New York, Philadelphia, Washington ★★
US & Canada East Coast 8 Days Tour 8 ECAN8D New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Quebec City, Boston ★★
Ontario & French Canada 8 8330 Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal ★★★
New York, Niagara Falls & Washington D.C. 8 8000 New York, Niagara Falls, Philadelphia, Wasington DC area ★★★

Pages